تبلیغات
مهدی صاحب الزمان (عج)
01:05 ب.ظ
31
القاب ونامهای امام زمان(عج)
القاب ونامهای امام زمان(عج)زكی – پیراسته

ضحی

طالب
و.....
برای دیدن مطالب بر روی ادامه كلیك كنید

القاب ونامهای امام زمان(عج)


نام ها و القاب حضرت مهدی كه ابتدای آن با حرف «آ - ا» شروع می شود
1 - آمر: فرمانده2 - ابوالقاسم: كنیه ای برای حضرت مهدی علیه السلام3 - ابوصالح: كنیه ای برای حضرت مهدی علیه السلام، كه در هنگام فریاد خواهی بكار می رود4 - ابوعبدالله: كنیه ای برای حضرت مهدی علیه السلام5 - احسان: نیكی6 - احمد: ستوده تر7 - اصل: بنیان8 - امرالله: فرمان خداوند9 - امیرالامره: فرمانروای فرمانروایان10 - امین: امانتدار11 - ایدی: دستها، كنایه از نعمت و قدرت الهی12 - ایزد شناش: نامی برای حضرت مهدی علیه السلام در تورات

نام ها و القاب حضرت مهدی كه ابتدای آن با حرف «ب» شروع می شود
1 - باب الله: در [رحمت] الهی2 - باسط: گسترنده3 - باطن: نهان4 - بدرالتمام: ماه شب چهارده5 - برهان الله: راهنمای الهی6 - بقیه الاخیار: یادگار خوبان7- بقیه الانبیاء: یادگار پیامبران8 - بقیه الله: یادگار خدا9 - بلدالامین: سرزمین امن10 - بوار [الكافرین]: نابوده كننده كافران11 - بهرام: نامی برای حضرت مهدی علیه السلام، نام سیاره ای است

نام ها و القاب حضرت مهدی كه ابتدای آن با حرف «پ» شروع می شود
1 - پرویز: نامی برای حضرت مهدی علیه السلام

نام ها و القاب حضرت مهدی كه ابتدای آن با حرف «ت» شروع می شود
1 - تالی [كتاب الله]: همتای كتاب خدا2 - تایید: نیرو بخشیدن3 - تقوی: پرهیزگاری4 - تقی: پرهیزگار، پرواپیشه5 - تلادالنعم: نعمتهای دیرین و كهن6 - تمام: بی كاستی، تمام كننده خلافت الهی در زمین

نام ها و القاب حضرت مهدی كه ابتدای آن با حرف «ث» شروع می شود
1 - ثابت: پایدار2 - ثائر: كینه خواه [از دشمنان]

نام ها و القاب حضرت مهدی كه ابتدای آن با حرف «ج» شروع می شود
1 - جابر: ترمیم كننده2 - جامع الكلم: گردآورنده ادیان [بر یك دین]3 - جعفر: نامی برای حضرت مهدی علیه السلام4 - جمعه: گرد آمده به نزد او، روز آخر هفته، روزی كه در آن ظهور امام زمان علیه السلام را انتظار می بریم5 - جواد [الكنس]: ستاره هایی كه در برابر شعاع آفتاب پنهان می شوند

نام ها و القاب حضرت مهدی كه ابتدای آن با حرف «ح» شروع می شود
1 - حاشر: نامی برای حضرت مهدی علیه السلام، این نام در صحف حضرت ابراهیم علیه السلام آمده است2 - حاصد [فروع الغی]: دروگر [شاخه های گمراهی]3 - حاضر: موجود4 - حافظ الاسرار: نگاهبانان رازها5 - حامد: سپاسگزار6 - حجاب: پوشش7 - حجاج: سو، جانب، [ناحیه مقدسه]8 - حجه: دلیل9 - حجه الله: دلیل خدا10 - حجه المعبود: دلیل خدای مورد پرستش11 - حق: راستی12 - حق الجدید: راستی نوین13 - حلیم: بردبار14 - حمد: سپاس

نام ها و القاب حضرت مهدی كه ابتدای آن با حرف «خ» شروع می شود
1 - خائف: ترسان [از دشمنان دین]2 - خاتم الائمه: پایان بخش پیشوایان3 - خاتم الاوصیاء: پایان بخش جانشینان4 - حازن: گنجینه دار5 - خسرو: فرمانروا6 - خلف: جانشین7 - خلف السلف: جانشین پیشینیان8 - خلیفه الله: جانشین خدا9 - خلیل: دوست، خالص10 - خنس: سیاراتی كه پس از گردش باز می گردند11 - خیر: نیكوكار12 - خیر [من تقمص]: [فردی كه جامه پوشیده است]13 - خیره الله: برگزیده الهی

نام ها و القاب حضرت مهدی كه ابتدای آن با حرف «د» شروع می شود
1 - داعی [الله]: دعوت كننده [ بسوی خدا]2 - دلیل: راهنما3 - دیان: داور دین

نام ها و القاب حضرت مهدی كه ابتدای آن با حرف «ذ» شروع می شود
1 - ذات انتقام الله: انتقام گیرنده الهی2 - ذوالبر: دارنده نیكیها3 - ذوالحلم: شكیبا4 - ذوالسیف: دارنده شمشیر5 - ذوالفقار: دارنده شمشیر دو دمنام ها و القاب حضرت مهدی كه ابتدای آن با حرف «ر» شروع می شود 1 - الرحمه الواسعه: رحمت گسترده2 - رب الارض: مالك گیتی3 - ربانی: دانشور [الهی]4 - رجاء الامه: امید امت5 - رشید: كمال یافته6 - رضی: بسیار خشنودنام ها و القاب حضرت مهدی كه ابتدای آن با حرف «ز» شروع می شود


1 - زكی – پیراسته

نام ها و القاب حضرت مهدی كه ابتدای آن با حرف «س» شروع می شود
1 - سابق: سبقت گیرنده2 - ساعه: قیامت3 - السبب المتصل: واسطه پیوسته4 - سبیل: راه [راه الهی]5 - سترالله: پوشش الهی6 - سدره المنتهی: لقبی برای حضرت مهدی علیه السلام7 - سدید: استوار8 - سراج: چراغ فروزان9 - سرالله: راز الهی10 - سروش ایزد: نامی برای حضرت مهدی علیه السلام در كتاب زرتشت، نوای غیبی الهی11 - سفینه النجاه: كشتی نجات12 - سناء: بلند مرتبه13 - سید: سرور14 - سیدالامه: سرور امت15- سیدالخلق: سروار آفریدگان16 - سیف الله: شمشیر خدا17- السیف الشاهر: شمشیر از نیام كشیده

نام ها و القاب حضرت مهدی كه ابتدای آن با حرف «ش» شروع می شود
1 - شافع: شفاعت كننده2 - شاهد: گواه3 - شرید: رانده شده بی پیاه4 - شكور: بسیار سپاسگزار5 - الشمس الطالعه: خورشید فروزان6 - شمس الظلام: خورشید تاریكیها

نام ها و القاب حضرت مهدی كه ابتدای آن با حرف «ص» شروع می شود
1 - صابر: شكیبا2 - صاحب: دارنده3 - صاحب الدار: لقبی خاص برای حضرت مهدی علیه السلام4 - صاحب الدین: اختیار دار آیین5 - صاحب الرجعه: لقبی برای حضرت مهدی علیه السلام6 - صاحب الزمان: اختیار دار زمان7 - صاحب الشرف: آبرومند8 - صاحب الصمصمام: دارنده شمشیر تیز9 - صاحب العصر: اختیار دار دوران10 - صاحب الغیبه: دارنده نهان زیستی11 - صاحب الناحیه: لقبی برای حضرت مهدی علیه السلام12 - صاحب یوم الفتح: اختیار دار روز پیروزی13 - صالح: شایسته14 - صدرالخلائق: برترین آفریدگان15 - صدق: راستی16- صراط: راه17 - صمصام الاكبر: بزرگترین شمشیر بران

نام ها و القاب حضرت مهدی كه ابتدای آن با حرف «ض» شروع می شود
1 - ضحی: میانه روز [نهایت روشنی خورشید]2 - ضرغامه: دلاور3 - ضیاء: روشنی

نام ها و القاب حضرت مهدی كه ابتدای آن با حرف «ط» شروع می شود
1 - طالب: جوینده [ی خون شهید كربلا]2 - طالب التراث: میراث خواه3 - طاوس اهل الجنه: طاووس بهشتیان4 - طاهر: پاك5 - طرید: رانده شده6 - طیب: پاكیزه

نام ها و القاب حضرت مهدی كه ابتدای آن با حرف «ظ» شروع می شود
1 - ظاهر: روشنگر، آشكار2 - ظفر: پیروزی3 - ظهر: پشتوانه

نام ها و القاب حضرت مهدی كه ابتدای آن با حرف «ع» شروع می شود
1 - عابد: پرستشگر2 - عاقبه الدار: لقبی برای حضرت مهدی علیه السلام3 - عالم: دانا4 - عائذ: پناهنده5 - عبدالله: بنده خدا6 - عدل: دادگری7 - عزالموحدین: سربلندی یكتا پرستان8 - عزه: آبرو9 - عصر: زمان10 - عصمه الدین: حافظ آیین [از لغزشها]11 - عصمه العباد: بازدارنده بندگان [از لغزشها]12 - عقید العز [عقید عز لا یسامی]: وابسته به عزتی كه هم طرازی ندارد، لقبی برای حضرت مهدی علیه السلام13 - العلم المنصوب: درفش بر پا شده14 - العلم النور: درفش نور15- علم الهدی: درفش هدایت16 - عماد: ستون17 - عین: چشم [خدا]18 - عین الحیوه: سرچشمه زندگانی

نام ها و القاب حضرت مهدی كه ابتدای آن با حرف «ف» شروع می شود
1 - فاتح: پیروز2 - فاتق: گشایشگر3 - فاضل: دانشمند4 - فتح: پیروزی5 - فجر: سپیده صبح6 - الفرج الاعظم: گشایش برتر7 - فرج المومنین: گشایش ایمان داران8 - فردوس الاكبر: بزرگترین بهشت9 - فرید: بی همتا10 - فطره الانام: آمیخته باسرشت مردمان11 - فقید: از دست رفته12 - فیذموا: نامی برای حضرت مهدی علیه السلام در تورات13 - فیروز: پیروزمند

نام ها و القاب حضرت مهدی كه ابتدای آن با حرف «ق» شروع می شود
1 - قائم: ایستاده2 - قائم الزمان: قیام كننده دوران3 - قابض: گیرنده4 - قاصم: شكننده5 - قاطع: بران6 - قرآن: خواندنی7 - قسط: دادگری8 - قصر مشید: كاخ بر افرشته9 - قطب: محور10 - القمر الزاهر: ماه درخشان11 - قوام: استواری12 - قوه: توان، نیرو13 - قیم الزمان: سرپرست زمان

نام ها و القاب حضرت مهدی كه ابتدای آن با حرف «ك» شروع می شود
1 - كاشف الغطاء: برطرف كننده پوشش2 - كتاب مستور: نوشته پوشیده3 - كریم: بخشنده4 - كلمه الله: كلمه الهی5 - كلمه المحمود: كلمه ستوده [ی الهی]6 - كمال: فرزانه

نام ها و القاب حضرت مهدی كه ابتدای آن با حرف «ل» شروع می شود
1 - لسان الله: زبان خدا2 - لسان الصدق: زبان راستی3 - لواء اعظم: درفش شكوهمند

نام ها و القاب حضرت مهدی كه ابتدای آن با حرف «م» شروع می شود
1- ماشع: نامی برای حضرت مهدی علیه السلام در تورات عبری2 - مامور: فرمان یافته3 - مامول: آروز شده4 - مامون: ایمن یافته5 - مبدءالایات: آغازگر نشانه ها6 - مبطل: باطل كننده7 - مجاهد: تلاشگر8 - مجتهد: كوشا9 - مجدد: تجدید كننده10 - مجلی الظلمه: روشنی بخش11 - مجهول: ناشناس12 - محسن: نیكوكار13 - محفوظ: ایمن14 - محقق: تحقق بحش15 - محمد: بسیار پسندیده16- محیط: فراگیر17 - محیی: زندگی بخش18 - مخبر: خبر دهنده19 - مخزون: نهان شده20 - مدارالدهر: چرخ گیتی21 - مدبر: تدبیر كننده22 - مدخر: ذخیره شده23 - مدرك: یابنده24 - مذكر: یادآور25 - مذل: خوار كننده26 - مرابط: مرزبان27 - مرتجی: مركز امید28 - مرتقب: مراقب29 - مرشد: به رشد رساننده30 - مرضی: خشنود31 - مستتر: پنهان ساز32 - مستنصر: یاری خواه33 - مستودع الحكمه: جایگاه حكمت34 - مستور: پنهان35 - مشتهر: مشهور36 - مشهود: آشكار37 - مشید: استوار كننده38- مصباح الدجی: چراغ فروزان در تاریكی39 - مصدرالامور: سرآغاز كارها40 - مضطر: درمانده41 - مطاع: پیروی شده42 - مطهر: پاكیزه43 - مظهر الفضائح: آشكارگر رسوایی ها [ای دشمنان]44 - معاذ: پناهگاه45 - معبر: تعبیر كننده46 - معد: مهیا47 - معدن العلوم: گنجینه دانشها48 - معز: عزت بخش49 - معلن: آشكارگر50 - مفرج الكرب: گشاینده غمها51 - مفزع: پناه52 - مفضل: بخشنده53 - مقتصر: قانع54 - مقدره: توانایی55 - مقدم: جلودار56 - مقیم: اقامت یافته57 - ملاذ: پناه58 - منبه: هشدار دهنده59 - منتصر: یاور60- منتظر: انتظار برده شده61 - منتقم: انتقام گیرنده62 - منصور: یاری شده63 - منعم: نعمت بخش64 - منقذالامه: نجات بخش امت65 - منیرالحق: روشنگر راستی66 - موتور: ستمدیده67 - موجود: حاضر68 - موعود: وعده داده شده69 - موفق: توفیق یافته70 - مهتدی: هدایت یافته71 - مهدی الامم: هدایت یافته امتها72- مهدی: هدایت یافته73 - مهذب: پاكیزه74 - میزان الحق: ترازوی راستی75 - موتمر: گردآورنده76 - موتمن: امانتدار77 - مولف الشمل [شمل الصلاح... [: گرد آورنده جامه شایستگی78 - مومل: آرزو شده79 - موید: توان بخش نام ها و القاب حضرت مهدی كه ابتدای آن با حرف «ن» شروع می شود 1 - نازخ: دور افتاده2 - ناشر: پخش كننده3 - ناصح: خیر خواه4 - ناصر: یاور5 - ناطق: گویا6 - ناظر: بیننده7 - نجم: ستاره8 - نضره الایام: خرمی روزگاران9 - نظام الدین: سامان بخش آیین10 - النعمه الباطنه: نعمت پنهان11 - نفس: لقبی برای حضرت مهدی علیه السلام12 - نقی: خالص13 - نور ابصار الوری: روشنی دیدگان مردمان14 - نورالاتقیاء: روشنی پرواپیشگان15 - نورالارض: روشنی زمین16- نورالاصفیاء: روشنی برگزیدگان17 - نورالانوار: روشنی روشناییها18 - نورالباهر: روشنی خیره كننده19 - نورالله: روشنی الهی20 - نورالهدی: روشنی هدایت21 - نور: روشنی22 - نهار: روز23 - نیه الصابرین: نیت بردباران

نام ها و القاب حضرت مهدی كه ابتدای آن با حرف «و» شروع می شود
1 - وارث: میراث بر2 - وارث الانبیاء: میراث بر پیامبران3 - وتر: یكتا4 - وجه الله: رخ الهی5 - وحید: بی همتا6 - وصی الاوصیاء: جانشین جانشینان7 - وعدالله: وعده الهی8 - وقایه الله: سپر الهی9 - ولی: اختیاردار10 - ولی الامر: زمامدار11 - ولی الله: اختیار دار الهی12 - وهاج: بسیار تابنده

نام ها و القاب حضرت مهدی كه ابتدای آن با حرف «ی» شروع می شود

1 - یمین: قسم

سایراسامی والقاب::

•محمّد،

•احمد،

•عبدالله،

•محمود،

•مهدى،

•برهان،

•حجّت،

•حامد،

•داعى،

•شرید،

•صاحب،

•غائب،

•قائم،

•خلف صالح،

•منتظر و ... .

كنیه هاى آن حضرت عبارتند از:

•ابوالقاسم- هم¬ كنیه پیامبر(ص) - ،

•ابوعبدالله،

•اباصالح.

مرحوم نورى ابو ابراهیم، ابوالحسن و ابوتراب را نیز از كنیه¬هاى ایشان شمرده است.

در این¬جا پاره¬اى عناوین و صفات كه در ضمن زیارت¬هاى مختلفه و ادعیه مربوط به حضرت مهدی(عج) مورد تصریح قرار گرفته است، اشاره می شود. با این امید كه دقّت و تأمّل در آن ها، ما را با شؤون مختلفه آن بزرگوار آشنا ساخته و مقاماتى را كه غالباً از لسان معصومین، در ضمن این دعاها و زیارت¬ها براى امام دوازدهم بر شمرده شده، برای ما روشن¬تر شود.

برای امام مهدی(عج) بیش از 300لقب ذکر شده که هر یک بر بُعد خاصی از شخصیت و ویژگی‏های اخلاقی و روحی آن حضرت دلالت دارد. از جمله آن هاست:

•مهدی،

•منصور،

•قائم،

•حجت‏الله،

•صاحب‏الامر،

•خلف صالح،

•بقیة‏الله،

•منتقم،

•موعود،

•خاتم‏الاوصیا،

•داعی،

•باسط،

•ثائر،

•صاحب ‏الزّمان،

•ولی‏الله،

•خلیفة ‏الرّحمان،

•برهان،

•سیّد و

•منتظر.

قابل ذكر این كه، تمام این عناوین و اوصاف به طور خاص در مورد حضرت مهدی(عج) وارد گردیده، اگرچه بسیارى از آن ها در مورد سایر امامان بزرگوار اسلام نیز می¬تواند مصداق داشته باشد.

1- مهدی:

یکی از مشهورترین نام‏های حضرت است.

امام باقر(ع) درباره دلیل نام‏گذاری آن حضرت به این اسم، می‏فرماید: « ... قائم آل محمّد(عج) را به این دلیل، مهدی می‏نامند که او، مردم را به آن دسته از اموری که برایشان پوشیده است، هدایت خواهد کرد.»

حضرت صادق(ع) نیز در این باره می‏فرماید: « ... به آن حضرت، مهدی گفته‏اند؛ زیرا او مردم را به امری که آن را گم کرده‏اند، هدایت می‏کند.»

2- قائم:

یکی از القاب حضرت مهدی(عج) است.

امام رضا(ع) در تبیین دلیل این نام‏گذاری، می‏فرماید: « ... حضرت صاحب الامر(عج) را قائم نامیده‏اند، چون او، به حقّ، قیام خواهد کرد.»

شیخ صدوق در کمال ‏الدّین نقل می‏کند که «صقر بن دلف» گفت: روزی از حضرت امام محمّد تقی(ع) پرسیدم: یابن رسول الله، چرا فرزند امام عسکری(ع) را قائم نامیدند؟!. آن حضرت فرمود: « ... برای این که او اصل امامت را پس از فراموش شدن و روی¬گردانی بیش تر مردم از آن، دوباره مطرح خواهد ساخت.»

3- منتَظَر:

از امام جواد(ع) روایت شده است که حضرت مهدی(عج) را منتظَر می‏نامند چون دوران غیبت وی، بسیار طولانی خواهد بود. مخلصان امت با وجود طولانی شدن این دوره، ظهور او را انتظار خواهند کشید، ولی شک¬کنندگان، دچار تردید خواهند شد و او را انکار خواهند کرد.

مرحوم آیت¬الله سید محمّد باقر مجتهد سیستانی پدر آیت ¬الله ¬العظمی سید علی سیستانی برای آن که به محضر امام مهدی(عج) شرفیاب شود، چهل جمعه هر هفته در مسجدی از مساجد قم، ختم زیارت عاشورا آغاز می¬کند.

ایشان می¬فرماید: در یکی از جمعه¬های آخر، ناگهان شعاع نوری را مشاهده کردم که از خانه های نزدیک آن مسجدی که من در آن مشغول به زیارت عاشورا بودم، می¬تابید؛ حال عجیبی به من دست داد، از جای برخاستم و به دنبال آن نور رفتم؛ در زدم، وقتی در را باز کردند، مشاهده کردم حضرت ولی عصر(عج) در یک از اتاق¬های آن خانه تشریف دارند و در آن اتاق جنازه¬ای مشاهده کردم که پارچه¬ای سفید به روی آن کشیده بودند؛ وقتی من وارد شدم و اشک¬ریزان سلام کردم، حضرت به من فرمود: چرا این گونه دنبال من می¬گردی و رنج¬ها را متحمّل می¬شوی؟!. مثل این سیّد باشید(اشاره به آن جنازه فرمود)، تا من دنبال شما بیایم. بعد فرمود: این بانویی است که در دوران بی¬حجابی(رضاخان) هفت سال از خانه بیرون نیامد تا مبادا نامحرم او را ببیند.[1]

4- حجه ¬الله:

در دسته‏ای از روایت‏ها و دعاها، امام(عج) را حُجّت یا حجّه ¬‏الله نامیده‏اند. درباره دلیل این نام‏گذاری، نظرهای گوناگونی بیان شده است. از جمله گفته‏اند: خداوند تبارک و تعالی به وسیله آن حضرت بر بندگانش، اتمام حجّت می‏کند و به همه پرسش‏ها و شبهه‏های آنان پاسخ می‏دهد. به گونه‏ای که در سرپیچی از حقّ، برای هیچ کس، به آن های باقی نخواهد ماند.

برخی نیز گفته‏اند: امام زمان(ع) حجه ¬الله است؛ به این معنی که حکومت الهی بر همه خلایق، به دست آن حضرت تحقّق خواهد یافت.

5- صاحب الامر:

امام مهدی(عج) را صاحب¬الامر نیز می‏نامند؛ زیرا آن حضرت، رهبر و پیشوایی است که خداوند تبارک و تعالی، پیروی از ایشان را بر همه بندگان خود، واجب دانسته است. از جمله در قرآن کریم می‏فرماید:«ای کسانی که ایمان آورده‏اید، از خدا و پیامبرش و صاحبان امر، پیروی کنید.»

6- خلف صالح:

یکی دیگر از القاب امام مهدی(عج)، خلف صالح است که این تعبیر در سخنان ائمه اطهار(ع) بیش تر به چشم می‏خورد.

امام صادق(ع) در این باره می‏فرماید:«خلف صالح از فرزندان من است. مهدیِ این امّت اوست. نامش محمّد و کنیه‏اش، ابوالقاسم است که در آخر الزّمان، قیام خواهد کرد.»

مراد از خلف، جانشین است. آن حضرت را خلف صالح می‏گویند؛ زیرا جانشین همه انبیا و اوصیای پیشین است و همه علوم، حالت‏ها و ویژگی‏های آنان را در خود گرد آورده است.

7- بقیّة‏ الله:

از جمله لقب‏های امام زمان(ع)، بقیّة‏الله است. درباره نامیده شدن آن حضرت به این لقب، دیدگاه‏های گوناگون، مطرح شده است؛

برای مثال، گفته‏اند: این تعبیر، واژه‏ای جامع و کامل است که شخصیت و عظمت آن حضرت را بیان می‏کند؛ زیرا آن حضرت، وارث آدم و یادگار کسی است که ملائکه بر او سجده کردند و همه موجودات در برابر او سر تسلیم فرود آوردند.

هم¬چنین گفته‏اند چون آن حضرت قیام کنند، به کعبه تکیه می‏دهند و نخستین آیه‏ای که به زبان جاری خواهند ساخت، این است: اگر مؤمن باشید، بقیّة ‏الله برای شما از هر چیز دیگر، بهتر است. آن گاه خواهد فرمود: « ... منم بقیة ‏الله و حجّت الهی و خلیفه او برای شما».

از آن پس، هر کس که به ایشان سلام کند، از عبارت « اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا بَقِیَّةَ ‏اللهِ فی اَرْضِهِ» استفاده می‏کند.

8- منتقم:

«منتقِم» از دیگر لقب‏های حضرت مهدی(عج) است. حضرت رسول اکرم(ص) در این‏باره فرمود: « ... از جمله اوصاف مهدی آل محمّد این است که انتقام مظلومان را از ستم‏گران خواهد گرفت. افزون بر این، خود امام مهدی(عج) به احمد بن اسحاق نوشت: « ... من از دشمنان خداوند، انتقام خواهم گرفت.»

9- وارث:

در بعضی دعاها و سخنان ائمه(ع)، از حضرت مهدی(عج) با عنوان وارث یاد شده است. پیامبر اکرم(ص) در خطبه غدیریه می‏فرماید:«آن حضرت، وارث علوم، کمالات، مقامات و منزلت‏های همه انبیا و اوصیا و پدران بزرگوارش خواهد بود.» به عبارت دیگر، همه آن چه انبیا و اوصیا داشته‏اند، او یک جا خواهد داشت.

10- موعود:

 موعود یکی از نام‏های مشهور آن حضرت است که تقریباً در همه ادیان آسمانی به آن معروف است. امام سجاد(ع) در تفسیر آیه " ... وَ ما تُوعَدُون"، دلیل این نام‏گذاری را چنین بیان می‏فرماید: « ... مقصود، قیام قائم آل ¬محمّد(عج) است که وعده ظهور او به همه پیامبران و امت‏های گذشته داده شده است.»

بنابراین، در زیارت آن حضرت آمده است: سلام بر آن مهدی که خداوند وعده داده است که به واسطه او بین همه مردم، وحدت و یکپارچگی ایجاد کند.

11- خاتم الاوصیا:

از جمله لقب‏های حضرت مهدی(عج)، خاتم‏الاوصیاست؛ زیرا آن حضرت، آخرین وصی پیامبراکرم(ص) و آخرین امام معصومند که با ظهور خود، نظام عدل اسلامی را در سرتاسر جهان، حاکمیت خواهند بخشید. از خدمت‏گزار امام عسکری(ع)نقل شده است که وقتی به حضور حضرت مهدی(عج) رسیدم، آن حضرت خود را با این تعبیرها به من معرفی کردند:«منم خاتم الاوصیا که خداوند تبارک و تعالی به واسطه من، بلاها و فتنه‏ها را از خاندان و شیعیانم، برطرف خواهد ساخت.»

12- داعی:

در یکی از زیارت‏ها با تعبیر «داعِیَ الله» از امام مهدی(عج) یاد شده است: اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا داعِیَ الله. درباره دلیل این نام‏گذاری نقل شده است که آن حضرت از جانب خداوند متعال مأموریت دارند تا مردم را به سوی پروردگارشان فرا خوانند.

13- باسط:

یکی از لقب‏های امام مهدی(عج) باسط است. باسط یعنی کسی که نعمت و برکات را گسترده می‏سازد. در زمان حکومت آن حضرت داد در همه جا گسترده خواهد شد. همه مخلوقات در سایه عدالت آن بزرگوار به آرامش و آسایش دست می‏یابند و از نعمت‏های الهی بهره‏مند خواهند شد. هم چنین احکام حیات‏بخش اسلام در سرتاسر عالم مورد توجه قرار گرفته، زمینه تشکیل حکومت واحد جهانی بر اساس قوانین الهی فراهم خواهد آمد و ... .

14- تمام:

یکی از لقب‏های آن حضرت «تمام» است. امام مهدی(عج) را از آن جهت لقب تمام داده‏اند که آن حضرت در کمالات اخلاقی، سجایای انسانی، شرافت نسب و خاندان، شوکت و عظمت، رأفت و محبّت و قدرت و سلطنت تام و بی‏عیب است و احدی از انبیا و اولیا به آن حدّ دست نیافته‏اند و توفیقی که امام زمان(ع) در اجرای احکام الهی پیدا کرده هیچ یک از پیامبران و اوصیا پیدا نکرده است.

15- ناطق:

یکی از لقب‏های معروف امام مهدی(عج) لقب «ناطق» است. در زیارت عاشورا آمده است: « ... وَ اَنْ یَرْزُقَنی طَلَبَ ثَارِکُمْ مَعَ اِمامٍ هُدیً ظاهِرٍ ناطِقٍ»؛ از خداوند متعال درخواست می‏کنم که توفیق انتقام گرفتن از دشمنان شما را به همراه امام و راهنمای ناطق روزی‏ام کند. لقب ناطق را رسول‏خدا(ص) به حضرت مهدی(عج) دادند و در حدیثی در معرفی تک‏تک ائمه اطهار:، بیان فرمودند. این لقب از آن رو به امام عصر(عج) داده شده است که ائمه قبلی بر اثر تسلط دشمنان، بسیاری از امور و اسرار را نمی‏توانستند بیان کنند؛ چون خطرهای فراوانی اساس اسلام را تهدید می‏کرد. اما حضرت مهدی(عج) وقتی ظهور کنند از چنان قدرت و عظمتی برخوردار خواهند بود که تمام طاغوت‏ها را سرکوب کرده، همه علوم و معارف را بدون هیچ‏گونه نگرانی بیان، و حکم خداوند را جاری می‏فرمایند.

16- نور آل محمّد:

«نور آل محمّد» از لقب‏های حضرت مهدی(عج) است که ریشه قرآنی دارد. توضیح آن که هر چند نام امام زمان(ع) در قرآن کریم ذکر نشده است ولی در روایات مربوط به تفسیر آیات، در موارد متعدد برخی از آیات به اعمال و ویژگی‏های آن‏حضرت تفسیر یا تأویل یا تطبیق شده است؛ به عنوان مثال آیاتی چون " ... وَالله مُتِمُّ نورِهِ(خدا نور خودش را کامل خواهد ساخت) یا " ... اَشْرَقَتِ الاَرْضُ بِنورِ رَبِّها(زمین به نور پروردگارش روشن می‏گردد) و " ... َهْدِی الله بِنورِهِ مَنْ یَشاءُ(خداوند هر کس را که بخواهد با نور خودش هدایت می‏کند) به ولایت حضرت قائم(عج) و ظهور و ارشادات آن حضرت تفسیر شده است.

و القابی چون:

•وجه¬الله:

مظهر جمال و جلال خدا، سمت و سوى الهى كه اولیاى حقّ رو به او دارند.

•باب¬الله:

دروازه همه معارف الهى، درى كه خدا جویان براى ورود به ساحت قدس الهى، قصدش می¬كنند.

•نورالله:

نور خاموشى¬ناپذیر خدا، ظاهر كننده همه معارف و حقّایق توحیدى، مایه هدایت ره¬جویان.

•سلالة النّبوّة:

فرزند نبوّت، باقیمانده نسل پیامبران.

•عین الحیوة:

چشمه زندگى، منبع حیات حقّیقى.

•صاحب الزّمان:

اختیار دارِ زمانه، فرمانده كل هستى به اذن حقّ.

•ناموس العصر:

نگهدارنده زمان، كیان هستى دوران.

•نظام الدین:

نظام بخش دین.

•یعسوب المتقین:

پیشواى متقین.